Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Toepasselijkheid 
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Patisserie Chocolaterie Vermeer BV. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Patisserie Chocolaterie Vermeer  BV te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. 

Aanbiedingen en prijzen 
Aanbiedingen door en prijzen van Patisserie Chocolaterie Vermeer BV zijn vrijblijvend. Patisserie Chocolaterie Vermeer BV accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Patisserie Chocolaterie Vermeer BV behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

Bestellingen 
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Patisserie Chocolaterie Vermeer BV behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. 

Bezorg- en administratiekosten 
Patisserie Chocolaterie Vermeer BV bezorgt alleen in Lisse en directe omgeving voor bestellingen. De klant dient voor minimaal € 20,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Patisserie Chocolaterie Vermeer BV. De bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 12.00 uur bezorgd. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, bedragen deze administratiekosten € 4,50 per verzonden factuur. 

Vervoer en distributie 
Patisserie Chocolaterie Vermeer BV zorgt in principe NIET voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, is Patisserie Chocolaterie Vermeer BV gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Patisserie Chocolaterie Vermeer BV. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 45 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering. Bonbons dienen op kamertemperatuur te worden bewaard (niet in de koelkast). Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard. 
Verzenden per post: Wij willen u er op vriendelijk attenderen dat Post-verzending van onze artikelen niet onze voorkeur heeft vanwege de hoge kwaliteitsnormen die Patisserie Chocolaterie Vermeer BV aan haar producten stelt. Wanneer u toch de voorkeur geeft aan (TNT) Post-verzending dan geschiedt dit te allen tijde voor eigen risico van u als klant . Patisserie Chocolaterie Vermeer BV kan de kwaliteitsnorm van het bestelde product vanaf verzending niet meer garanderen. Wij zullen met de grootst mogelijk zorg uw bestelling verpakken en aanbieden aan TNT Post. Vanaf het moment van aanbieden kunnen wij echter geen verantwoording meer dragen voor de uiteindelijke bezorgdag, bezorgtijdstip en staat van de bestelde producten. Gebaksproducten e.d. zijn uiteraard in zijn geheel niet geschikt voor( TNT) Post-verzending. 

Leveringen 
Patisserie Chocolaterie Vermeer BV zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Patisserie Chocolaterie Vermeer BV ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. 
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Patisserie Chocolaterie Vermeer BV daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, 
telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen. 

Betaling 
De klant voldoet bij Patisserie Chocolaterie Vermeer BV aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling, direct bij levering, in de winkel of aan de bezorger. In het geval dat Patisserie Chocolaterie Vermeer BV een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. 

Reclames, garantie en retourgoederen 
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Patisserie Chocolaterie Vermeer BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Patisserie Chocolaterie Vermeer BV zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. 
Patisserie Chocolaterie Vermeer BV draagt zorg voor een perfect product. Reclames m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Patisserie Chocolaterie Vermeer BV geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot één dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden. Bonbons mogen maximaal tot 20 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden. 

Overdracht van risico en eigendom 
Het risico van het geleverde gaat van Patisserie Chocolaterie Vermeer BV over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan. 

Klantgegevens 
Indien de klant aan Patisserie Chocolaterie Vermeer BV opgave doet van een adres is Patisserie Chocolaterie Vermeer BV gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan 
Patisserie Chocolaterie Vermeer BV, 
Heereweg 155 
2161 BC Lisse 
of per email: info@patisserievermeer.nl 

Aansprakelijkheid 
Patisserie Chocolaterie Vermeer BV is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Patisserie Chocolaterie Vermeer BV is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Patisserie Chocolaterie Vermeer BV komen. Patisserie Chocolaterie Vermeer BV draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Patisserie Chocolaterie Vermeer BV eveneens geen verantwoordelijkheid. Patisserie Chocolaterie Vermeer BV is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Patisserie Chocolaterie Vermeer BV, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Patisserie Chocolaterie Vermeer BV. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Patisserie Chocolaterie Vermeer BV uitgesloten. Patisserie Chocolaterie Vermeer BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Patisserie Chocolaterie Vermeer BV, zoals TNT Post, Fed-ex e.d. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant. 

Diversen 
De klant van Patisserie Chocolaterie Vermeer BV dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Patisserie Chocolaterie Vermeer BV geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Patisserie Chocolaterie Vermeer BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Patisserie Chocolaterie Vermeer BV het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Patisserie Chocolaterie Vermeer BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Patisserie Chocolaterie Vermeer BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Rechten 
Alle contacten en transacties met Patisserie Chocolaterie Vermeer BV geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Patisserie Chocolaterie Vermeer BV. Niets uit uitgaven of publicaties van Patisserie Chocolaterie Vermeer BV mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie Chocolaterie Vermeer BV. 

Toepasselijk recht 
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Patisserie Chocolaterie Vermeer BV en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Klachten 
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Patisserie Chocolaterie Vermeer BV te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 3 uur na aflevering bij Patisserie Chocolaterie Vermeer BV te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. 

Patisserie Chocolaterie Vermeer BV 
Heereweg 155 

2161 BC Lisse 
Telefoon: 0252-413152 
Fax: 0252-427351 
http://www.patisserievermeer.nl 
K.V.K. 50082094 
NL822533005B01 
NL93RABO0376507373 

 

This is a standard cookie notice which you can easily adapt or disable as you like in the admin. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Pre-loader